Robur International
LV EN RU

Visas tiesības aizsargātas

Tiesiskā informācija

Šie saistošie noteikumi attiecas uz visiem tīmekļa vietnes www.robur.ru lietotājiem un apmeklētājiem.

Izmantojot vietnē izvietotos materiālus, apmeklētājs piekrīt minētajiem noteikumiem. Uzņēmums patur tiesības veikt izmaiņas noteikumos un instrukcijās pēc saviem ieskatiem. Minēto noteikumu pārkāpšanas gadījumā, Uzņēmums patur tiesības vērsties pret noteikumu pārkāpējiem ar visiem likumīgi pieļaujamajiem līdzekļiem. Minētie noteikumi attiecas uz viesiem pašreizējiem un turpmākajiem vietnes www.robur.ru apmeklētājiem.

Uzņēmums patur tiesības mainīt piedāvāto pakalpojumu un produkcijas klāstu jebkurā laikā un bez iepriekšēja brīdinājuma. Atsauces uz produkciju un trešo personu pakalpojumiem tiek veiktas informatīvā nolūkā.

Visa informācija vietnē tiek publicēta „kā ir” (angļu v.: as is) ar iespējamām kļūdām un bez jebkāda veida garantijām, kas varētu būt izteiktas tieši vai netiešā veidā.

Atsauces uz trešo personu tīmekļa vietnēm

Šī vietne var saturēt informāciju par trešo personu tīmekļa vietnēm. Pāreju uz ikvienu citu tīmekļa resursu, kurš saistīts ar šo vietni, apmeklētājs veic pilnībā uz savu atbildību – Uzņēmums nenes atbildību par šajos resursos publicēto informācijas, datu, viedokļu, ieteikumu vai paziņojumu pareizību un precizitāti. Uzņēmums atsaucas uz citām vietnēm tāpēc, ka tā ir ērtāk lietotājam, un tas nenozīmē, ka Uzņēmums atbalsta šajās vietnēs publicēto saturu vai uzņemas par to jebkāda veida atbildību.

Zīmols

Visi zīmoli un logotipi, kas publicēti šajā vietnē, ir reģistrēti un ir Uzņēmuma vai Uzņēmuma Partneru īpašums.

Ierobežota licence

Ar šo Uzņēmums piešķir tiesības kopēt materiālus, kurus Uzņēmums publicējis šajā vietnē, un izmatot tos tikai un vienīgi nekomerciāliem mērķiem (izmantot tehnisko un uzziņu informāciju, programmnodrošinājumu un citus līdzekļus, kādi nepieciešami Uzņēmuma piegādātā aprīkojuma uzstādīšanai, noregulēšanai un lietošanai, utt.). Informācija nevar tikt izmantota citiem mērķiem (vietnē publicēto materiālu izplatīšana ar mērķi gūt no tā komerciālu labumu, kā arī citiem mērķiem, kuri tieši vai netieši varētu kaitēt Uzņēmuma publiskajam tēlam). Sakarā ar to, kopējot jebkura veida vietnē izvietotos materiālus, jūs piekrītat saglabāt visas autortiesības un atbilstošās atzīmes oriģinālā. Izņemot augstāk minēto, visas citas darbības tiks traktētas, kā netīša, tīša vai jebkura cita veida Uzņēmuma vai trešās personas licences vai tiesību uz patentu, zīmolu piesavināšanās vai autortiesību piesavināšanās.

Autortiesības visai informācijai, kas pieejama šajā vietnē ir aizsargātas. Izņemot augstāk aprakstītos gadījums, šī informācija nevar tikt atkārtoti publicēta nekādā veidā un nekādiem līdzekļiem, ja vien iepriekš nav tam saņemta rakstiska Uzņēmuma piekrišana.

Apmeklētājiem un lietotājiem nav atļauts mainīt, izplatīt, vai publicēt vietnē pieejamos materiālus komerciālā nolūkā.

scroll arrrow